face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

zal.města 2.jpg
   Při budování českého státu za vlády Přemyslovců dochází i ke kolonizaci neobydlených území jako bylo právě i území dnešního Klatovska. Lesní půda na Úhlavě byla věnována Vladislavem II. ženské řeholi benediktek u sv.Jiří na Pražském hradě před rokem 1227. Založením kláštera cisterciáků v Pomuku r.1144 ( Nepomuk 
vznikl sloučením Pomuku a Přesanic) na řece Bradlavě a proražením cesty do pomezního pralesa se objevila potřeba vybudovat zde obchodní stanici.
    Na severozápad od dnešních Klatov, nedaleko soutoku Úhlavy s Drnovým potokem, kde zůstaly po vykácených lesních velikánech jen pařezy (kláty), byla vybudována osada nazvaná podle nich „Klatov". 
 Z té doby pocházejí zřejmě i některé názvy osad v okolí. Např. Dehtín (dehety = staročesky duby), nebo Luby (lub = oloupaná kůra z poražených stromů), Borov - Borová, Dříňov, Višňov.
    Trhová ves Klatová byla založena v druhé polovině 12. století za krále Václava I. Byla, odměnou za dvorské služby, věnována Soběhrdovi z rodu Drslaviců (později Černínové). Tehdy Klatovy fungovaly jako trhová ves na obchodní cestě Světelské ze Starého Plzence do pomezních pralesů Šumavských. První historická zpráva o Klatovech se nalézá v listině krále Přemysla II. klášteru Kladrubskému ze dne 27.12.1253, kde je mezi svědky uveden i jejich držitel Soběhrd z Klatova (Zobiechardus de Chlatowe).
    Když Přemysl Otakar II. poznal důležitost obchodní cesty, kterou bavorští kupci vybudovali Železnorudským průsmykem přes můstek, Pancíř do údolí Úhlavy a ke Klatovům, rozhodl se vymanit trhovou ves z moci Soběhrdovy a na obranu obchodní cesty proti možným vpádům z Německé říše vybudovat řádnou pevnost. Založil proto v sousedství vsi královské město, ke kterému se později původní osada připojila. Klatovy tedy byly založeny mezi lety 1257 a 1260. Osadníky nového královského města byli převážně němečtí řemeslníci a kupci, kteří vystavěli měšťanské domy uvnitř hradeb, zatím co české obyvatelstvo se soustředilo až za hradbami. Městskou správu tvořil dědičný rychtář a rada konšelů z řad německých osadníků.
    Za krále Václava II. dostaly Klatovy právo ražení mincí tzv.brakteátů. Mincovní právo zašlo roku 1300, kdy bylo přeneseno do Kutné Hory. Roku 1288 zničil město požár. Pro tuto katastrofu bylo město po dva roky osvobozeno od všech cel a dávek. Již za vlády Přemysla Otakara II. byl do města uveden řád dominikánský, který zde zbudoval malý klášter s kaplí v hrazeném městě a později ve 14. stol. na sever od města klášter velký s rajskou zahradou, církevním chrámem a hospodářskými budovami v místech zvaných Rybníčky.
    Kolem roku 1325 se Klatovům dostalo, pro rozvoj města velmi důležitého, „Práva míle", což znamenalo, že se na míli od hradeb nesmí nacházet pivovary, sladovny, krčmy, ani jiné provozovny řemesel a obchodu.
    27.11.1350 vydali Klatovští přiznávací list pro císaře Karla IV, v němž skládali přísahu věrnosti jeho právě narozenému synu.
    22.8.1381 byl udělen rychtáři , konšelům a měšťanům úřad popravy.
    10.3.1401 povolení na vybírání cla a poplatků z koní, dobytka a jiných věcí přivezených do města za účelem prodeje. Toto povolení bylo platné po 20 let.Husitské hnutí a období po něm
rek.jpg

Projekční kancelář Josefa Černého byla založena a zahájila svou činnost v roce 1996. Hlavním předmětem činnosti je projektová činnost ve výstavbě.

Havlíčkova 696, 339 01 KLATOVY 4
Telefon: 376 314 344
Mobil: 602 882 461
Email: projekt.cerny@ktnet.cz

Majitel firmy: Josef Černý , autorizovaný technik - projektant v oboru :

- Pozemní stavby

- Vodohospodářské stavby

- Zdravotně technické instalace

Zaměření je na projekty rodinných domů, rekonstrukce domů a stavební úpravy objektů. Další činností jsou projekty vodohospodářských staveb zejména domovních čistíren, vrtaných a kopaných studní, kanalizačních a vodovodních řadů.

Nabízíme kompletní servis stavebních projekčních prací od předprojektové studie až po prováděcí projekty dle platných norem, vyhlášek a zákonů. Dále poradenskou a konzultační činnost, informace v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí, pasportizaci objektů.

Při projektech vrtaných a kopaných studní zajišťujeme kompletní servis : vyhledání vodního zdoje , hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci a povolení stavby.

kt.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one